گزارش تصویری پنجمین مجمع سلامت محله اسکان یزد،باحضور معاون اجتماعی وزیر بهداشت

گزارش تصویری پنجمین مجمع سلامت محله اسکان یزد،باحضور معاون اجتماعی وزیر بهداشت