گزارش تصویری همایش لبنیات سالم با حضور معاونین اجتماعی و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گزارش تصویری همایش لبنیات سالم با حضور معاونین اجتماعی و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عکس: بهناز مرشدی