گزارش تصویری کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان یزد با حضور معاون اجتماعی وزیر بهداشت

گزارش تصویری کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان یزد با حضور معاون اجتماعی وزیر بهداشت