گزارش تصویری جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی وزارت بهداشت در خصوص بسیج ملی کنترل فشار خون

گزارش تصویری جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی وزارت بهداشت در خصوص بسیج ملی کنترل فشار خون