گزارش تصویری جلسه شورای معاونین، با حضور دکتر هاشمی و دکتر نمکی سرپرست وزارت بهداشت

گزارش تصویری جلسه شورای معاونین، با حضور دکتر هاشمی و دکتر نمکی سرپرست وزارت بهداشت