هشتصدوپنجاه‎ویکمین عمل اهدای عضو در شهرستان نیشابور

هشتصدوپنجاه‎ویکمین عمل اهدای عضو در شهرستان نیشابور

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، در هشتصدوپنجاه‎ویکمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی؛ محمدرضا محمدی بهمدی ۲۶ ساله، کلیه زنده‎یاد محمدرضا محمدی بهمدی به آقای ۳۳ ساله و خانم ۴۷ ساله ساکن مشهدبه صورت رایگان اهدا و پیوند شد، همچنین کبد مرحوم محمد رضا محمدی بهمدی ؛ در بیمارستان منتصریه به آقای ۶۰ ساله ساکن نیشابور پیوند شد.