نشست کارشناسان معاونت اجتماعی و رئیس خانه مشارکت‌های مردمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با مدیر سازمان پسماند شهرداری استان ایلام

نشست کارشناسان معاونت اجتماعی و رئیس خانه مشارکت‌های مردمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام با مدیر سازمان پسماند شهرداری استان ایلام

نشست مدیر مولفه‌های اجتماعی سلامت و رئیس خانه مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، با مدیر سازمان پسماند شهرداری استان ایلام، به منظور تعامل و همکاری بین معاونت اجتماعی دانشگاه و سازمان پسماند شهرداری، در دفتر مدیریت پسماند شهرداری برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، در این نشست چالش‌ها و راهکارهای تعامل بیشتر بین‌بخشی دو دستگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین در خصوص اجرای برنامه‌های سند توسعه سلامت استان، گفتگوهایی صورت گرفت.