سفره سه روزه مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران به حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

سفره سه روزه مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران به حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

میرلاشاری، مسئول مشارکت‎های اجتماعی دانشگاه هدف از این سفر را دیدار و گفتگوی مدیر عامل انجمن تالاسمی ایران با مسئولین دانشگاه وهمچنین بیماران تالاسمی جهت رفع مشکلات و چالش‎های پیش رو بیان کردند.
به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی، یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران به اتفاق هیئت همراه از بخش تالاسمی بیمارستان‎های شهرستان چابهارو ایرانشهر بازدید ومشکلات موجود را از نزدیک مشاهده ویک یخچال نگهداری خون به بخش تالاسمی بیمارستان امام علی چابهار از طرف انجمن تالاسمی ایران اهدا شد.
در ادامه سفر با معاونین توسعه،بهداشتی،غذا ودارو،مدیر درمان ،مسئول مشارکت‏‎های اجتماعی،رئیس اداره تعالی خدمات بالینی دانشگاه دیدار و دراین نشست ها در خصوص مشکلات بیماران،کمبودات دارویی وبرخی فراورده‎های خونی، خونگیری وسایرمشکلات گفتگو کردندواز اقدامات انجام گرفته در حوزه بهداشت ودرمان دربحث بیماران تالاسمی تقدیر وتشکرکردند ودر خصوص پیگیری مشکلات قول مساعد دادند.

میرلاشاری بیان کردند باتوجه به بالابودن آمار بالای بیماران تالاسمی حوزه تحت پوشش مقررشد پروژه مشترک پیشگیری از بروزبیماری تالاسمی توسط دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر باهمکاری انجمن تالاسمی ایران با رویکرد اجتماعی و فرهنگی تدوین واجرا شود.
درپایان عرب از انجمن تالاسمی شعبه ایرانشهر مستقر در سرای سمن‎های سلامت مکران بازدیدوهمچنین با خانواده ایشان نیز دیدار واز زحمات جهادی و داوطلبانه مرحومه پاد رئیس دفتر انجمن شعبه ایرانشهر تقدیر وایشان را الگوی موفق برای فعالین حوزه سلامت قلمدادکردند.