دیدار رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

دیدار رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علی دل‌پیشه،رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با دکتر علی اکبری ساری،رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران دیدار کرد.
به گزارش پایگاه دبیر خانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی، در این دیدار صمیمانه که به منظور تبادل نظر در ارتباط با بهبود عمل‌کرد دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و استفاده از ظرفیت دانشکده بهداشت در انجام امور پژوهشی و دستورسازی دبیرخانه برگزار شد، کاریکولوم رشته دکترای تخصصی سیاست‌گذاری سلامت و ظرفیت انجام کارآموزی دانشجویان دکترای این رشته در دبیرخانه بررسی و به منظور انجام بهینه آن تصمیماتی اتخاذ شد.

هم‌چنین مقرر شد طرفین متن پیش‌نویس تفاهم‌نامه را به منظور همکاری‌های گسترده و دراز مدت مابین دانشکده بهداشت و دبیر خانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور با هدف انجام امور پژوهشی مشترک با توجه به اولویت‌های نظام سلامت کشور، انجام کارآموزی و برگزاری دوره‌های مشترک آماده کنند.

گفتنی است در این دیدار دکتر حمید بهلولی، رئیس گروه سیاست سلامت بین‌الملل و توسعه پایدار دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، و دکتر امیرحسین تکیان، معاون بین‌الملل دانشکده بهداشت، نیز حضور داشتند.