دوازدهمین و سیزدهمین اهدای عضو در ارومیه در سال جاری

دوازدهمین و سیزدهمین اهدای عضو در ارومیه در سال جاری

اهدای اعضای دو مرگ مغزی در ارومیه موجب نجات و ادامه زندگی چند بیمار نیازمند به عضو شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، دوازدهمین و سیزدهمین اهدای عضو ارومیه در ششم بهمن‌ماه سال جاری، با رضایت خانواده‌های مرحومان، شادروان حیدر عبادی و شادروان شمسی فلاح، در مرکز آموزشی_‌درمانی امام خمینی(ره) ارومیه به وقوع پیوست.

مرحوم حیدر عبادی، ۵۲ ساله، ساکن روستای کهریز ارومیه بوده که به دنبال تشنج دچار مرگ مغزی شده و مرحومه شمسی فلاح، ۵۱ ساله، اهل شبستر و ساکن روستای توپراق‌قلعه ارومیه، که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، در نهایت بعد از تایید مرگ مغزی، با رضایت خانواده‌هایشان عمل خداپسندانه اهدای عضو صورت گرفت.