برنامه‌های کنترل فشارخون بالا در پنج سطح پیشگیری

دکتر محمد زکریا پزشکی

دانشیار پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

(مقاله کوتاه در ارتباط با بسیج ملی کنترل فشارخون بالا که در بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۸ در سراسر ایران آغاز خواهد شد.)


بر اساس تازه‌ترین نتایج مطالعه جهانی بار بیماری‌ها، فشار خون بالا شایع‌ترین و مهم‌ترین عامل خطر مرگ و ناتوانی در ایران می‌باشد. از این رو، بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کنترل فشار خون بالا، بسیج ملی کنترل فشارخون بالا در سراسر ایران شروع خواهد شد. در این مقاله به‌طور اختصار سطوح پنج‌گانه پیشگیری در ارتباط با کنترل فشارخون بالا توضیح داده می‌شود. سطوح پنج‌گانه پیشگیری از پیشگیری ابتدایی شروع و به پیشگیری سطح چهارم ختم می‌شود. در برنامه‌های کنترل فشارخون بالا نقش هر کدام از این سطوح پیشگیری در کنترل موفقیت‌آمیز فشار خون بالا باید تعیین گردد و بر اساس آن، مداخلات جامع در هر پنج سطح پیشگیری طراحی گردد.

برای دانلود متن کامل مقاله، به وب سایت مجله پایش به نشانی زیر مراجعه کنید:

http://payeshjournal.ir/article-1-1027-fa.html