تشکیل  نخستین خانه مشارکت مردم در سلامت، در استان سیستان و بلوچستان

تشکیل نخستین خانه مشارکت مردم در سلامت، در استان سیستان و بلوچستان

با هدف توانمند سازی مردم در ارتقای سلامت جامعه،«خانه مشارکت مردم درسلامت» در استان سیستان و بلوچستان تشکیل شده است.
به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، مهندس احمد بامری، معاون اجتماعی دانشگاه علومپزشکی زاهدان، با بیان این مطلب گفت: اعضای خانه مشارکت، پل ارتباطی بیننظام سلامت و مردم هستند تا پیام‎های خود مراقبتی و ارتقای سلامت را به‎مخاطبان منتقل کنند.

وی که در حاشیه کارگاه آموزشی،توجیهی مشارکت مردم در سلامت سخن می گفت،ادامه داد: توانمندسازی مردم در ارتقای سلامت از طریق مشارکت آن‎ها در
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه‎های سلامت به دست خواهد آمد.
وی با اشاره به این‎که خانه مشارکت مردم در سلامت دارای سه جز دبیرخانه،شورای مرکزی و میانجیان شهرستانی است.

وی افزود: اعضای شورای مشارکت مردم را نمایندگان تشکل‎های مردمی مانند نماینده شورای اسلامی شهر و روستا،نماینده ورزشکاران، نماینده شوراهای دانش‎آموزی نماینده معلمان و …تشکیل میدهند و در صورت ایجاد شبکه مردمی جدید نماینده آن تشکل با نظر اعضای شورا در خانه مشارکت مردم عضویت پیدا می‎کند.
معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، تصریح کرد: اعضای خانه مشارکت در انجام وظایف سه گانه انتقال مطالبات مردم و پیام‎های سلامتی به مخاطبان و مشارکت در پروژه‎ها و برنامه‎های سلامت فعالیت خواهند کرد.
دکتر زنگنه ،معاون اجرایی مرکز بهداشت استان، نیز در این جلسه گفت: ایجادخانه مشارکت مردم برای تحقق اهداف سلامت امری ضروری بود چرا که حضور
نمایندگان مردم و سازمان‎ها در کنار نظام سلامت به عنوان یک فرصت مغتنممحسوب می شود.
وی افزود: با اجرای طرح تحول نظم سلامت به دستاوردهای مهمی در ارتقایسلامت مردم دست یافته ایم که ایجاد و توسعه شبکه‎های بهداشتی و درمانی
منجر به کنترل و ریشه کنی بسیاری از بیماری‎های واگیر شد.
وی ادامه داد: در قالب این طرح زیر ساخت مهم نظام سلامت که نیروی انسانیبود افزایش یافت و فضاهای فیزیکی نیز به‎سازی بازسازی و افزایش قابل توجهی
یافت.
دکتر زنگنه تصریح کرد: تمام این اقدامات منجر به اشاعه سلامت و در اولویت،قرار گرفتن این امر شد.
وی همچنین بر نقش آحاد افراد جامعه در ترویج مباحث سلامت تاکید کرد