برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص مسائل مختلف سلامت‎محور در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص مسائل مختلف سلامت‎محور در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

در جهت برنامه یک پارچه ارتقای سواد سلامت کارگاه آموزشی با شرکت دبیران وآموزگاران آموزش و پرورش ناحیه سه توسط دکتر بیگلری،رئیس دبیرخانه تخصصی کارگروه سلامت وامنیت غذایی و کارشناسان این دبیرخانه برگزار شد.

به گزارش دبیر خانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی، در این نشست در خصوص مسائل مختلف سلامت محور علی الخصوص نحوی صحیح ملاقات  همچنین به حداقل رساندن تعداد ملاقات کنندگان وروزهای ملاقات رفتن و … مطالبی ارائه شد.

مباحث ذیل درادامه این نشست مطرح شد:

بیمار برای بهبودی به آرامش نیاز دارد بنایراین رفت وآمدهای خود به بیمارستان را محدود کنید، عیادت از بیماران موجب بروز عفونت‎های گوناگون وتاخیر در بهبود بیماری می شود، به بستگان خود بگویید که بهبود بیمار رابا عیادت به تاخیر نیاندازند، به دوستان  و آشنایان خود بگویید که به‎جای حضور  در بیمارستان به‎صورت تلفنی جویای احوال شوند، کودکان در بیمارستان در معرض آلودگی عفونی قرار می گیرند به هیچ عنوان کودکانتان را به بیمارستان  نیاورید.

پیشنهاد عدم استفاده از شیرینی های صنعتی و نوشابه ها و مواد حاوی قند جهت هدیه در عیادت بیماران مورد تاکید قرار گرفت.