برگزاری چهارمین نشست کمیته دیده‎بانی سلامت استان‎یزد

برگزاری چهارمین نشست کمیته دیده‎بانی سلامت استان‎یزد

چهارمین نشست کمیته دیده‎بانی سلامت استان یزد با حضور رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان برگزار شد.به گزارشپایگاه دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، دکتر محمد حسن لطفی در این نشست، کمیته دیده‎بانی سلامت را به عنوان پشتوانه تئوریک کارگروه سلامت و امنیت غذایی معرفی کرد که می تواند داده‎ها و اطلاعات مورد نیاز برای سایر اجزای دبیرخانه را فراهم آورد.

وی افزود: در این راستا باید نقشه راه برای رصد شاخص‎های سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی فراهم شود.در ادامه این نشست، کارشناس برنامه کمیته دیده بانی شاخص های ۶۹ گانه عدالت در سلامت را تشریح کرد.

همچنینرئیس کمیته دیده بانی سلامت درگاه آمار استان را معرفی کرد و اعضایدرباره نحوه انتخاب شاخص های سلامت جهت بارگزاری در درگاه آمار به بحث و تبادل نظر پرداختند.