برگزاری نشست پایش مصوبه پانزدهمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص برنامه استراتژیک ملی کنترل اچ‌آی‌وی و کاهش خطر انتقال آن

برگزاری نشست پایش مصوبه پانزدهمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص برنامه استراتژیک ملی کنترل اچ‌آی‌وی و کاهش خطر انتقال آن

با توجه به برگزاری شانزدهمین نشست شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با حضور رئیس جمهور و وزاری عضو شورا و ماموریت دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، مستند به بند ۴ ماده ۵ آیین‌نامه شورا، در رابطه با گردآوری گزارش‌های عملکرد مصوبات نشست پانزدهم از دستگاه‌های ذی‌ربط، جلسه کارگروه تخصصی برنامه استراتژیک ملی کنترل اچ‌آی‌وی/ ایدز و کاهش خطر انتقال آن برگزار شد.

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، از آن‌جا که نتیجه جلسه مذکور مبنای گزارش عملکرد دستگاه‌ها نسبت به مصوبات جلسه شورا خواهد بود، نشست پایش مصوبه پانزدهمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در خصوص برنامه استراتژیک ملی کنترل اچ‌آی‌وی و کاهش خطر انتقال آن با دستور کار نخست ارایه گزارش در خصوص جریان ابتلای اهالی روستای چنار‌محمودی، از توایع شهرستان لردگان، توسط اداره کنترل ایدز و بیماری‌های دفتر بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت آغاز شد.

سپس گزارش نهایی در خصوص اجرای چهارمین برنامه استراتژیک کنترل اچ‌آی‌وی و دستیابی به اهداف برنامه ارایه و در ادامه گزارشی از روند تدوین پنجمین برنامه استراتژیک کنترل اچ‌آی‌وی داده شد.

در پایان پس از بحث و تبادل نظر درباره گزارش‌های ارایه‌شده، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی به جمع‌بندی مباحث و گزارش‌ها پرداخت.

گفتنی است نشست پایش مصوبه پانزدهمین جلسه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در خصوص برنامه استراتژیک ملی کنترل اچ‌آی‌وی و کاهش خطر انتقال آن، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.