برگزاری نشست پایش مصوبه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص عملیاتی کردن سند ملی سالمندان

نشست پایش مصوبه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در خصوص عملیاتی کردن سند ملی سالمندان، با حضور دکتر علی دلی‌پیشه، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی و نمایندگان بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

با توجه به برگزاری شانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با حضور رئیس جمهور و وزاری عضو شورا و ماموریت دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در رابطه با گردآوری گزارش‌های عملکرد مصوبات جلسه پانزدهم از دستگاه‌های ذی‌ربط و ارایه نتایج آن‌ها در جلسه شانزدهم شورای‌عالی، نشست پایش مصوبه این شورا، در خصوص عملیاتی کردن سند ملی سالمندان برگزار شد.

نخست گزارش نهایی شدن و ابلاغ سند ملی سالمندان، از سوی مهندس مصطفی سراج، سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان، ارایه شد.

سپس دکتر محسن شتی، رئیس اداره سالمندان وزارت بهداشت، به ارایه گزارش تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی سلامت و امنیت غذایی سالمندان پرداخت و در پایان پس از بحث و تبادل نظر، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی به جمع‌بندی مباحث نشست پرداخت.

گفتنی است نشست پایش مصوبه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص عملیاتی کردن سند ملی سالمندان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.