برگزاری نخستین کارگاه آموزشی،توجیهی توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت و مشارکت‎های مردمی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر جهت راه‎اندازی کانون سلامت محلات

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی،توجیهی توانمندسازی کارشناسان آموزش سلامت و مشارکت‎های مردمی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر جهت راه‎اندازی کانون سلامت محلات

این کارگاه توسط مشارکت‎های اجتماعی دانشگاه با همکاری معاونت بهداشتی جهت کارشناسان آموزش سلامت و مشارکت‎های مردمی شهرستان‎های تابعه برگزارشد.

به گزارش پایگاه دبیر خانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی، شهلا میرلاشاری، رئیس اداره مشارکت‎های اجتماعی دانشگاه بااشاره به اجتماعی‎سازی سلامت در جهت مشارکت ساختارمند وفعال فرد،خانواده و جامعه و جلب مشارکت‎های بین‎بخشی در تامین حفظ وارتقای سلامت، کانون‎های سلامت محله را پلی برای رسیدن به این مهم ونقطه شروع برنامه‎های مشارکت مردمی دانست، کانون‎های سلامت محله عامل مهمی در کاهش هزینه‎های درمان و پیشگیری از بیماری‎ها عنوان کرد وخواستار شناسایی نیازمندی‎ها ومشکلات محلات و تلاش در رفع آن شد.

وی بیانکردند شرکت مردم در کانون‎ها با مشارکت آگاهانه و داوطلبانه است و تشکیل واستمرار کانون‎های سلامت ضروری است .

در پایان کارشناسان شهرستان‎ها گزارش اقدامات سال گذشته را ارایه کردند.