برگزاری جلسه کمیته اجرایی تفاهمنامه با وزارت جهاد کشاورزی

برگزاری جلسه کمیته اجرایی تفاهمنامه با وزارت جهاد کشاورزی

چهارمین جلسه کمیته اجرایی تفاهم‌‌نامه با وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ در این جلسه که نمایندگان سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی و نیز نمایندگان سازمان غذا و دارو، آزمایشگاه مرجع و معاونت بهداشت حضور داشتند، گزارش وضعیت موجود در زمینه آلاینده‌ها و باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی ارائه شد.

در ادامه این جلسه در راستای مصوبات پیشین کارگروه امنیت غذا و تغذیه جهت کنترل آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی، جزییات برنامه ارتقای سلامت محصولات کشاورزی طرح و بررسی شد.

بر این اساس مقرر شد برش یک ساله این طرح با تعیین پروژه‌ها و زیر پروژه‌ها و برآورد منابع لازم و مجریان هر فعالیت تهیه و در جلسه بعدی کمیته نهایی شود.