بررسی مشکلات «روز بازارها» و «مکان‌های عرضه دام زنده» و «ساماندهی ترافیک شهری» در کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر کرج

بررسی مشکلات «روز بازارها» و «مکان‌های عرضه دام زنده» و «ساماندهی ترافیک شهری» در کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر کرج

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، در ادامه جلسات ادواری کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر کرج و با حضور اعضای کمیسیون، با حضور معاونت اجتماعی (مشاور شورای شهر کرج)، طی گزارش‌های استخراج‌شده از شورای پیام‌گزاران، موارد و مشکلاتی از قبیل «روز بازارها» و «مکان‌های عرضه دام زنده» و «ساماندهی ترافیک شهری» بررسی و تصمیم‌گیری شد.

پس از گزارش ارائه‌شده مقرر شد به جهت نهایی کردن تصمیم‌های جلسه مذکور، بازدید میدانی طی، هفته آینده، صورت گیرد.